Benvidos ó concello de Cospeito

Cospeito está situado na comarca da Terra Cha, a 28 km de distancia da capital provincial. Dentro do municipio destaca a lagoa de Cospeito, humidal con presenza de aves como a avefría, pato silbón, garzas e outras especies de interese para os afeccionados á ornitoloxía e amantes da natureza.
Saúdo do alcalde

Aberto novo proceso de convocatoria do III Certame de Poesía Torre de Caldaloba.
Prazo de presentación de obras ata o 15 de novembro 2020

REANUDACIÓN DO PRAZO DE INFORMACIÓN PÚBLICA NO EXPEDIENTE DE APROBACIÓN INICIAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL NO CONCELLO DE COSPEITO

 En data 20 de xaneiro de 2020 publicouse no DOG a aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Cospeito. Neste anuncio abríase por dous (2) meses o prazo de información pública para que aqueles que tiveran interés presentasen as súas alegacións.

O día 14 de marzo de 2020 publicouse no BOE o RD 463/2020 de Declaración do Estado de alarma que estableceu a suspensión dos plazos e términos nos procedementos administrativos

O día 23 de maio de 2020 publicouse no BOE o RD 537/2020 que establece no seu artigo 9 o seguinte:

 Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

 Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórroga

Á vista do anterior o Concello de Cospeito REANUDA o prazo de exposición pública para presentación de alegacións ó  Plan Xeral de Ordenación Municipa do Concello de Cospeito que rematará o día 8 de xunio de 2020 incluido.

Concello de Cospeito
COMUNICADO CONCELLO DE COSPEITO MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN Á PROPAGACIÓN DO CORONAVIRUS CON RESPECTO AO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR:
O Concello de Cospeito establece as seguintes medidas:

– As persoas traballadoras que prestan o servizo de axuda no fogar deixarán de acudir a aquelas vivencias nas que a súa función sexa únicamente a realización de tarefas domésticas.- As persoas traballadoras que prestan o servizo de axuda no fogar deixarán de acudir a aquelas vivencias nas que a súa función sexa únicamente a realización de tarefas domésticas.

Reduciranse ou eliminaranse as visitas das traballadoras a aqueles domicilios nos que o usuario conte con apoio dunha terceira persoa que se poida facer cargo do seu coidado. Contactouse con todas familias para cando lles teña que faltar a auxiliar (se esta ten fillos a cargo por exemplo) se non é imprescindible non se cubre para evitar introducir persoal novo no domicilio e minimizar así o risco de contaxio. (sobre todo nos casos de tarefas domésticas).

Contactouse cos usuarios que viven ou contan con familia de apoio, para informarlles e advertirllles da gravidade da situación, apelando á responsabilidade das familias e en beneficio dos/as dependentes e informar, orientar e deixar claro que a decisión de suspender é súa, sen descartar que se poden adoptar outras decisións en calquera momento seguindo as ordes e instrucción específicas para o sector que veñan impostas polas distintas Administracións Competentes.

– O SAF seguirase prestando con normalidade nos casos de urxencia. Esta urxencia virá determinada pelas técnicas do servizo.- O SAF seguirase prestando con normalidade nos casos de urxencia. Esta urxencia virá determinada pelas técnicas do servizo.

– Se @s usuarios do servizo van de viaxe ou se lles vén familia de Madrid ou doutras zonas de risco suspéndese o servizo por prevención.- Se @s usuarios do servizo van de viaxe ou se lles vén familia de Madrid ou doutras zonas de risco suspéndese o servizo por prevención.

Moita hixiene e normalidade ata que se detecten síntomas, nese caso comunicar a través das canles habilitadas e suspender o servizo por prevención.

Estas medidas están tomadas pensando no interés único imprescindible e urxente de protección dos nosos maiores e dependentes e da nosa poboación en xeral seguindo as recomendacións facilitadas polas distintas administracións e organismos competentes na materia.

A pesar de que un servizo poida estar en suspensión poderá contactar igualmente ante calquera necesidade que xurda de atención para valorar retomar o servizo a través das canles habilitadas: teléfono da coordinadora da empresa xestora 674792758 en horario continuado e 982520001 en horario de mañá.

Cospeito, 16 de marxo de 2020

 

Concello de Cospeito
Avda Cha, 29, Cospeito. 27377 (Lugo). Tino. 982520001. Fax: 982520102

 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL

Aprobado inicialmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal, por Acordo do Pleno de data 13 de decembro do 2019, de conformidade cos artigos 60.6 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia sométese a información pública polo prazo de dous meses a contar desde o día seguinte ao de publicación do presente anuncio no diario oficial de Galicia.

Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais, para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes ou obter copias. Así mesmo, estará a disposición na sede electrónica deste Concello 

 

NOVAS DO CONCELLO DE COSPEITO

Toda a actualidade: avisos, novas e eventos de interese...

PROGRAMA CHEQUE AUTÓNOMO XUNTA DE GALICIA

PROGRAMA CHEQUE AUTÓNOMO XUNTA DE GALICIAPARA MÁIS INFORMACIÓN CONSULTA OU ACLARACIÓN AO RESCPECTO SERÁN ATENDIDOS NO DEPARTAMENTO DE AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL DE COSPEITOTELÉFONO DE CONTACTO 982520001

Museo das aves

Podes facer a túa reserva para visitar o museo enviando un correo á seguinte dirección
 
Reservar!ENTRAR

COÑECE COSPEITO

Flora, fauna, natureza...
 

Cospeito

«De ouro e sobre ondas de azur e prata, unha cruz floronada de gules, cargada de cinco veneras de prata; mantelado de gules con dúas torres de ouro. Ao timbre, coroa real pechada.»

Contacto

Avenida da Terra Chá, 29
Cospeito(Lugo)
Tlf: 982 52 00 01
Mail: concellodecospeito@concellodecospeito.es

Mapa de situación