Medio Ambiente

|Concello de Cospeito
INTRODUCIÓN

A protección do medio ambente é esencial para a calidade de vida das xeneracións actuais e futuras, e da conservación deste os responsabeis somos nós, os habitantes do planeta.

O medio ambiente é o conxunto de tódalas cousas vivas que nos rodean. Deste obtemos auga, comida, combustibeis e materias primas que serven para fabricalas cousas que utilizamos diariamente.

Ó abusar ou facer mal uso dos recursos naturais que se obteñen do medio ambiente, poñémolo en perigo e esgotámolo. O aire e o auga están contaminándose, os bosques están desaparecendo, debido ós incendios e á explotación excesiva e os animais vanse extinguindo polo exceso da caza e da pesca.

RESIDUOS

Os Residuos sólidos urbanos constitúen actualmente un dos máis serios problemas medioambientais derivados das actividades produtivas e de consumo. Varios factores contribuíron ó agravamento deste problema durante as últimas décadas:

1. Na natureza todo se aproveita pero o home rachou co ciclo natural de circulación da materia. Coa aparición da gandería e a agricultura, inaugúrase unha nova etapa na que o ser humano deixa de depender directamente dos recursos naturais espontáneos que se atopa. Xorden poboacións estabeis que dan lugar a unha maior poboación. Isto provoca unha maior produción de desfeitos que cada vez son máis complicados de ser descompostos e reciclados.
O home actúa na natureza como productor e consumidor pero non como descompoñedor. Esta situación víuse agravada nos últimos cincuenta anos coa migración masiva das poboacións do campo á cidade.

2. O crecemento da poboación, concentrada principalmente nas grandes áreas urbanas, provocou un aumento indiscriminado dos residuos, moi por enriba das solucións que se puxeron en práctica para a súa eliminación ou recuperación.

3. A evolución da sociedade de consumo deu lugar a un cambio de comportamento nas pautas tradicionais do consumo. Dase un aumento na utilización de produtos dun só uso, así como un aumento no sobreempaquetado dos produtos, o que provoca un aumento no volume dos residuos á par que un estrago de recursos non renovabeis.

4. A carenza de sistemas de tratamento e eliminación acordes co volume e tipo dos residuos producidos, e eficaces dende o punto de vista medioambiental.

5. A falla dunha conciencia e educación cidadá sobre os problemas medioambientais que responsabilice e incite á poboación a tomar parte activa na resolución desta problemática.

As distintas actividades humanas producen distintos tipos de residuos, cunhas características diferentes, un nivel de perigosidade e toxicidade diferente e un tratamento diferente. As actividades humanas determinarán a tipoloxía que tomemos para clasificalos residuos. Así, os distintos tipos de actividades que xeran residuos son:

* Actividades Domésticas: restos de comidas, envases.
* Actividades Industriais: pinturas, ácidos, chatarras, disolventes.
* Actividades Agro-Gandeiras: esterco, palla, restos vexetais.
* Actividades Forestales: pólas, palla, estelas.
* Actividades Comerciais: embalaxes, envases.
* Actividades Sanitarias: vendas, medicamentos, xiringas.

Determinadas as actividades xeradoras de residuos, atopamos catro tipos de Residuos:

1. Residuos Agrarios e Gandeiros
2. Residuos Industriais
3. Residuos Sanitarios
4. Residuos Agrarios e Gandeiros
5. Residuos Sólidos Urbanos

¿Os Residuos non Valen para Nada?
¿Que Podemos Facer?
O Vidro
O Plástico
As Pilas

SERVIZO DE AUGAS

A auga no noso país é un ben escaso e valioso; utilizala de forma racional é unha obriga de tódolos cidadáns, para asegurar ás próximas xeracións un mundo habitable. A cantidade total de auga que hai na terra é de aproximadamente1,28.10(9) Km3. De toda a auga da terra só o 2.6 % é doce, pero desta o 98 % está en forma de xeo,, e con isto solamente debemos de arranxarnos os seres vivos.

Nunha cidade o ciclo da auga comeza nos puntos de abastecemento dende onde se conduce ata as prantas potabilizadoras para facela apta para o consumo e distribuíla. As augas utilizadas (residuais) son conducidas pola rede do rede de sumidoiros ata as prantas depuradoras onde son tratadas antes de ser vertidas ó mar

As fontes de subministro da auga normalmente proveñen de dous tipos de recursos: as augas superficiais e as augas subterráneas.
A continuación vén o subministro da auga que normalmente se leva a cabo por unha empresa que garantirá o cumprimento dos requisitos hixiénico-sanitarios de potabilidade .
A auga nunha cidade destínase basicamente a uso doméstico, industrial ou comercial e a servizos municipais como o rega ou a limpeza das rúas. Unha completa rede de distribución conduce a auga dende os orixes ata estes puntos de consumo.
A miúdo, infraestrutura como a rede de sumidoiros, tan importantes para o bo funcionamento dunha gran cidade, son case descoñecidas pola maioría da xente. Lonxe de ser un elemento pasivo que se limitaría a transportar ata o mar as augas pluviais e residuais da cidade, a rede de sumidoiros permite controlar diversas variables para reducilos riscos de inundación ou previr posibles contaminacións producidas por descargas incontroladas.
Despois de ser utilizadas, parte das augas son conducidas a través da rede de rede de sumidoiros ata a estación depuradora onde son tratadas .

A auga é esencial para a vida de calquera cidade, concello ou pobo.

Ordenanza
Tarifas
Distribución e Consumo
Sumidoiros
Ben Escaso, consellos de aforro
Ciclo da Auga

NORMATIVA

 • Municipal
 • Autonómica
  • Protección de animais
  • Plan industrial xestión de residuos
  • Normativa Galega de MedioAmbente
  • Normativa sobre residuos
  • Normativa sobre pesca
  • Lei da conservación da natureza galega
  • Lei de augas de Galicia
  • Lei de caza de Galicia
 • Nacional
  • Residuos de envases
  • Lei de montes
  • Lei do Ruido 37-2003
  • Lei 9-1999 sobre a conservación da natureza
  • Lei sobre Contaminación Acustica
  • Plan forestal español
 • RAMINP
  • Reglamento actividades molestas, insaubres, nocivas e perigosas
 • De utilidade
  • Glosario medioambiental
  • Red Natural 2000 en Galicia
  • Normativa Galega de MedioAmbente
  • Libro agricultura introducción
  • Libro agricultura Colaboradores
  • Libro Blando do auga Introducción
  • Plan nacional de residuos Indice
  • Plan nacional de residuos 1-4
  • Plan nacional de residuos 5-6
  • Plan nacional de residuos 7-9
  • Plan nacional de residuos 10-12
XESTION DE RESIDUOS: Cores dos contenedores

NOVAS DO CONCELLO DE COSPEITO

Toda a actualidade: avisos, novas e eventos de interese...

PROGRAMA-ACTOS-VIOLENCIA-XENERO-25N-2021

O 17 de decembro de 1999 a Asemblea Xeral das Nacións Unidas declarou o 25 de novembro como Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, convidando a gobernos, organizacións internacionais e organizacións non gubernamentais a desenvolver...

“COSPEITO EDUCA EN IGUALDADE”

“COSPEITO EDUCA EN IGUALDADE” actividades lúdico en igualdade  “Existen poucas armas no mundo tan poderosas coma unha nena cun libro na man” Se nos educaran en Igualdade dende a infancia poderíamos frear a violencia de xénero. O Concello de Cospeito a través do...

Cospeito

«De ouro e sobre ondas de azur e prata, unha cruz floronada de gules, cargada de cinco veneras de prata; mantelado de gules con dúas torres de ouro. Ao timbre, coroa real pechada.»

Contacto

Avenida da Terra Chá, 29
Cospeito(Lugo)
Tlf: 982 52 00 01
Mail: concellodecospeito@concellodecospeito.es

Mapa de situación