Medio Ambiente

|Concello de Cospeito
INTRODUCIÓN

A protección do medio ambente é esencial para a calidade de vida das xeneracións actuais e futuras, e da conservación deste os responsabeis somos nós, os habitantes do planeta.

O medio ambiente é o conxunto de tódalas cousas vivas que nos rodean. Deste obtemos auga, comida, combustibeis e materias primas que serven para fabricalas cousas que utilizamos diariamente.

Ó abusar ou facer mal uso dos recursos naturais que se obteñen do medio ambiente, poñémolo en perigo e esgotámolo. O aire e o auga están contaminándose, os bosques están desaparecendo, debido ós incendios e á explotación excesiva e os animais vanse extinguindo polo exceso da caza e da pesca.

RESIDUOS

Os Residuos sólidos urbanos constitúen actualmente un dos máis serios problemas medioambientais derivados das actividades produtivas e de consumo. Varios factores contribuíron ó agravamento deste problema durante as últimas décadas:

1. Na natureza todo se aproveita pero o home rachou co ciclo natural de circulación da materia. Coa aparición da gandería e a agricultura, inaugúrase unha nova etapa na que o ser humano deixa de depender directamente dos recursos naturais espontáneos que se atopa. Xorden poboacións estabeis que dan lugar a unha maior poboación. Isto provoca unha maior produción de desfeitos que cada vez son máis complicados de ser descompostos e reciclados.
O home actúa na natureza como productor e consumidor pero non como descompoñedor. Esta situación víuse agravada nos últimos cincuenta anos coa migración masiva das poboacións do campo á cidade.

2. O crecemento da poboación, concentrada principalmente nas grandes áreas urbanas, provocou un aumento indiscriminado dos residuos, moi por enriba das solucións que se puxeron en práctica para a súa eliminación ou recuperación.

3. A evolución da sociedade de consumo deu lugar a un cambio de comportamento nas pautas tradicionais do consumo. Dase un aumento na utilización de produtos dun só uso, así como un aumento no sobreempaquetado dos produtos, o que provoca un aumento no volume dos residuos á par que un estrago de recursos non renovabeis.

4. A carenza de sistemas de tratamento e eliminación acordes co volume e tipo dos residuos producidos, e eficaces dende o punto de vista medioambiental.

5. A falla dunha conciencia e educación cidadá sobre os problemas medioambientais que responsabilice e incite á poboación a tomar parte activa na resolución desta problemática.

As distintas actividades humanas producen distintos tipos de residuos, cunhas características diferentes, un nivel de perigosidade e toxicidade diferente e un tratamento diferente. As actividades humanas determinarán a tipoloxía que tomemos para clasificalos residuos. Así, os distintos tipos de actividades que xeran residuos son:

* Actividades Domésticas: restos de comidas, envases.
* Actividades Industriais: pinturas, ácidos, chatarras, disolventes.
* Actividades Agro-Gandeiras: esterco, palla, restos vexetais.
* Actividades Forestales: pólas, palla, estelas.
* Actividades Comerciais: embalaxes, envases.
* Actividades Sanitarias: vendas, medicamentos, xiringas.

Determinadas as actividades xeradoras de residuos, atopamos catro tipos de Residuos:

1. Residuos Agrarios e Gandeiros
2. Residuos Industriais
3. Residuos Sanitarios
4. Residuos Agrarios e Gandeiros
5. Residuos Sólidos Urbanos

¿Os Residuos non Valen para Nada?
¿Que Podemos Facer?
O Vidro
O Plástico
As Pilas

SERVIZO DE AUGAS

A auga no noso país é un ben escaso e valioso; utilizala de forma racional é unha obriga de tódolos cidadáns, para asegurar ás próximas xeracións un mundo habitable. A cantidade total de auga que hai na terra é de aproximadamente1,28.10(9) Km3. De toda a auga da terra só o 2.6 % é doce, pero desta o 98 % está en forma de xeo,, e con isto solamente debemos de arranxarnos os seres vivos.

Nunha cidade o ciclo da auga comeza nos puntos de abastecemento dende onde se conduce ata as prantas potabilizadoras para facela apta para o consumo e distribuíla. As augas utilizadas (residuais) son conducidas pola rede do rede de sumidoiros ata as prantas depuradoras onde son tratadas antes de ser vertidas ó mar

As fontes de subministro da auga normalmente proveñen de dous tipos de recursos: as augas superficiais e as augas subterráneas.
A continuación vén o subministro da auga que normalmente se leva a cabo por unha empresa que garantirá o cumprimento dos requisitos hixiénico-sanitarios de potabilidade .
A auga nunha cidade destínase basicamente a uso doméstico, industrial ou comercial e a servizos municipais como o rega ou a limpeza das rúas. Unha completa rede de distribución conduce a auga dende os orixes ata estes puntos de consumo.
A miúdo, infraestrutura como a rede de sumidoiros, tan importantes para o bo funcionamento dunha gran cidade, son case descoñecidas pola maioría da xente. Lonxe de ser un elemento pasivo que se limitaría a transportar ata o mar as augas pluviais e residuais da cidade, a rede de sumidoiros permite controlar diversas variables para reducilos riscos de inundación ou previr posibles contaminacións producidas por descargas incontroladas.
Despois de ser utilizadas, parte das augas son conducidas a través da rede de rede de sumidoiros ata a estación depuradora onde son tratadas .

A auga é esencial para a vida de calquera cidade, concello ou pobo.

Ordenanza
Tarifas
Distribución e Consumo
Sumidoiros
Ben Escaso, consellos de aforro
Ciclo da Auga

NORMATIVA

 • Municipal
 • Autonómica
  • Protección de animais
  • Plan industrial xestión de residuos
  • Normativa Galega de MedioAmbente
  • Normativa sobre residuos
  • Normativa sobre pesca
  • Lei da conservación da natureza galega
  • Lei de augas de Galicia
  • Lei de caza de Galicia
 • Nacional
  • Residuos de envases
  • Lei de montes
  • Lei do Ruido 37-2003
  • Lei 9-1999 sobre a conservación da natureza
  • Lei sobre Contaminación Acustica
  • Plan forestal español
 • RAMINP
  • Reglamento actividades molestas, insaubres, nocivas e perigosas
 • De utilidade
  • Glosario medioambiental
  • Red Natural 2000 en Galicia
  • Normativa Galega de MedioAmbente
  • Libro agricultura introducción
  • Libro agricultura Colaboradores
  • Libro Blando do auga Introducción
  • Plan nacional de residuos Indice
  • Plan nacional de residuos 1-4
  • Plan nacional de residuos 5-6
  • Plan nacional de residuos 7-9
  • Plan nacional de residuos 10-12
XESTION DE RESIDUOS: Cores dos contenedores

NOVAS DO CONCELLO DE COSPEITO

Toda a actualidade: avisos, novas e eventos de interese...

Cospeito

«De ouro e sobre ondas de azur e prata, unha cruz floronada de gules, cargada de cinco veneras de prata; mantelado de gules con dúas torres de ouro. Ao timbre, coroa real pechada.»

Contacto

Avenida da Terra Chá, 29
Cospeito(Lugo)
Tlf: 982 52 00 01
Mail: concellodecospeito@concellodecospeito.es

Mapa de situación